Reklamační řád

Publikováno:

1. Všeobecná ustanovení

 1. Tento reklamační řád byl stanoven dle platných zákonů a vztahuje se na zboží, jež bylo zakoupeno v internetovém obchodě inpotrading.cz a jehož reklamace byla uplatněna v záruční době.
 2. Na podmínky reklamačního řízení se dále vztahují Obchodní podmínky internetového obchodu inpotrading.cz . Základním dokumentem pro uplatňování reklamací je doklad o nákupu (faktura, dodací list) nebo záruční list.

2. Záruční doba

1. Záruční doba začíná běžet převzetím zboží zákazníkem. Délka záruky je uvedena na dodacím/záručním listu u každé položky v měsících, není-li uvedena poskytuje prodávající záruku 24 měsíců.

3. Kontrola zboží

 1. Zákazník je vždy povinen zkontrolovat dodané zboží, zda není viditelně poškozené nebo poničené. V případě poškození zásilky není zákazník povinen dodávku převzít, v tom případě musí neprodleně kontaktovat prodejce inpotrading.cz o nepřevzetí zásilky.
 2. Převzetí zboží a souhlas se záručními podmínkami stvrzuje zákazník podpisem prodejního dokladu nebo dodacího listu v případě, kdy je zásilka doručena smluvním přepravcem, případně vyzvednuta na poště.
 3. V případě, že zákazník zboží převezme, ale zjistí jakýkoliv rozdíl mezi fakturou a skutečně dodaným zbožím nebo se zásilkou fakturu neobdržel, je povinen neprodleně informovat internetový obchod o této skutečnosti. V případě, že tak neučiní, nemusí být jeho pozdější reklamace uznána.

4. Reklamační podmínky

1. Dokladem k uplatnění záruky je prodejní doklad – faktura. Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se Prodávající s Kupujícím nedohodnou na delší lhůtě. Po uplynutí této lhůty se Kupujícímu přiznávají stejná práva, jako by se jednalo o neodstranitelnou vadu. Zboží musí být v původním obalu v úplném stavu včetně příruček a ostatního příslušenství.

5. Reklamace

 1. V případě, že zákazník objevil na zakoupeném zboží v průběhu záruční doby vadu, která nebyla způsobena jeho nevhodným používáním, ale vadou samotného výrobku, má v záruční době právo na reklamaci zboží.
 2. Stav zboží neumožňující přijetí zboží na reklamaci
 • zboží s prošlou záruční lhůtou v den předložení (doručení) zboží k reklamaci
 • zboží bez předložení dokladu o koupi (faktury)
 • zboží poškozené neodborným servisním zásahem
 • zboží mechanicky poškozené
 • zboží poškozené přírodními živly jako je voda, oheň, blesk a podobně
 • zboží poškozené nesprávným použitím v rozporu s návodem k použití nebo běžnými zásadami používání daného zboží

6. Postup reklamace

 1. Pokud chce zákazník reklamovat zboží koupené v internetovém obchodě inpotrading.cz, pošle nebo jiným způsobem doručí zboží spolu s kopií dokladu o koupi (fakturou) a podrobným popisem závady na adresu firmy.
 2. Je vhodné zboží zasílat v originálním obalu nebo vyhovujícím přepravním obalu, protože dodavatel neručí za případné mechanické poškození před přijetím zboží. Dále je zákazník povinen předložit reklamované zboží vyčištěné, vysušené, zbavené všech nečistot a hygienicky nezávadné. Prodejce je oprávněn odmítnout převzít k reklamačnímu řízení zboží, které nebude splňovat výše uvedené zásady obecné hygieny.

7. Vyřízení reklamace

 1. Dodavatel či servisní středisko posoudí oprávněnost reklamace vady na zboží a po posouzení vyrozumí zákazníka telefonicky či emailem o způsobu vyřízení reklamace. Následně bude zákazník vyzván k vyzvednutí reklamovaného zboží. Lhůta pro vyřízení reklamace je dle zákona č. 634/1992 Sb. třicetidenní, pokud se Prodávající s Kupujícím nedohodnou na delší lhůtě.
 2. Bližší informace o stavu Vaší reklamace, popřípadě informace o reklamaci zboží v našem internetovém obchodě, získáte na e-mailové adrese: eshop@inpotrading.cz

≪ Obchodní podmínky

Nahoru